Regulamin - Bony Podarunkowe

Regulamin Bonów Podarunkowych w sklepie www.bogdangawlik.pl


I. Słownik pojęć użytych w Regulaminie:

Bon - elektroniczny bon podarunkowy w postaci kodu alfanumerycznego wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jego użycia w sklepie internetowym www.bogdangawlik.pl prowadzonego przez firmę WĘDKARSTWO MUCHOWE FLY FISHING Bogdan Gawlik, Filomatów 3/5, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 547-101-70-66, REGON: 070278181.

Sprzedawca - firma WĘDKARSTWO MUCHOWE FLY FISHING Bogdan Gawlik

Nabywca - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy Bon po przekazaniu środków pieniężnych.

Użytkownik - osoba wykorzystująca Bon.

Towary – sprzęt wędkarski oferowany do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.bogdangawlik.pl.

Data ważności – data, do której można zrealizować Bon w sklepie internetowym www.bogdangawlik.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów.

Data zakupu — data zapłaty wartości nominalnej Bonu przez Nabywcę.


II. Warunki ogólne.

1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu w formie elektronicznej i przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika.

2. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Sprzedawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3. Bon może być wykorzystany tylko do nabywania towarów w sklepie internetowym www.bogdangawlik.pl.

4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.


III. Zasady korzystania z Bonu.

1. Zakupiony Bonu zostanie przekazany w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Nabywcy najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po przekazaniu przez Nabywcę środków pieniężnych na konto Sprzedawcy.

2. Nabywca może wydrukować Bon bądź przesłać go pocztą elektroniczną obdarowanemu wraz z informacją na temat daty jego ważności i zasad regulaminu.

4. Bon może być użyty jednokrotnie w momencie wyboru formy płatności w sklepie www.bogdangawlik.pl.

5. W przypadku zakupów na kwotę niższą niż wartość Bonu Sprzedawca nie zwraca Nabywcy (ani Użytkownikowi) różnicy pomiędzy ceną zamówionych towarów i wysyłki a wartością Bonu.

6. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż wartość Bonu — Nabywca (lub Użytkownik) zobowiązany jest do dopłacenia Sprzedawcy (w wybranej przez siebie formie) różnicy pomiędzy ceną zamówionych towarów i wysyłki a wartością Bonu.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zakupu przy użyciu Bonu w przypadku upływu jego terminu ważności.

8. Termin ważności bonu wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu bonu.


IV. Rozliczenia, reklamacje i zwrot towarów.

1. Zwrot towarów i reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie z Regulaminem sklepu www.bogdangawlik.pl (LINK DO REGULAMINU).

2. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów, za które zapłacono Bonem, nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota może zostać wymieniona na inne Towary do momentu wygaśnięcia ważności Bonu określonej przy jego zakupie.


V. Postanowienia końcowe.

1. Nabywca wraz z otrzymaniem Bonu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zasad.

2. Wydanie Bonu Towarowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Bonu Towarowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

5. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowych pod adresem http://bogdangawlik.pl/Regulamin-Bony-Towarowe-ccms-pol-52.html Sprzedawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.bogdangawlik.pl w dziale „Bony Podarunkowe”.

 

 

pixel